Nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận thực tế của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nhận diện ba hành vi quản trị lợi nhuận thực tế phổ biến sau: Thúc đẩy doanh thu thông qua các chính sách chiết khấu và nới lỏng thanh toán; cắt giảm chi phí tùy ý và tiến hành sản xuất thái quá. Mời các bạn cùng tham khảo.