Nhận thức của điều dưỡng về an toàn người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2020

Để có thể tổng hợp một phần bức tranh về văn hóa an toàn người bệnh tại bệnh viện từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp giảm thiểu sự cố xảy ra một cách tối đa chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nhận thức của điều dưỡng về an toàn người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, năm 2020” với mục tiêu: Mô tả văn hóa an toàn người bệnh của điều dưỡng viên.