Phát triển Logistics trong đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam

Bài viết trình bày thực trạng phát triển logistics ở Việt Nam; tiềm năng và giải pháp phát triển logistics. Để nắm chi tiết nội dung của kiến cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.