Phát triển tính dụng trung - dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Lâm Đồng

Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển tín dụng trung và dài hạn Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Lâm Đồng, thông qua dữ liệu thu thập tại Chi nhánh, từ đó tìm ra những tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong phát triển tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh.

Từ khóa: Tín dụng, Tài chính - Ngân hàng

19 p hoaitm 14/06/2018 313 6

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.