Tài liệu hướng dẫn học tập: Hành vi tổ chức - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

Bài giảng được chia làm 9 bài với những nội dung chính của từng bài như sau: Nhập môn hành vi tổ chức; cơ sở của hành vi cá nhân; nhận thức, thái độ, giá trị và sự hài lòng trong công việc; động viên người lao động; cơ sở hành vi của nhóm; truyền thông trong nhóm và trong tổ chức; nghệ thuật lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn; cơ cấu tổ chức; văn hóa tổ chức. Mời tham khảo.