Thực tiễn áp dụng các hình phạt chính không tước tự do đối với người phạm tội ở nước ta hiện nay

Bài viết Thực tiễn áp dụng các hình phạt chính không tước tự do đối với người phạm tội ở nước ta hiện nay nghiên cứu làm rõ thực trạng áp dụng các hình phạt chính không tước tự do, nhất là làm rõ những hạn chế trong thực tiễn áp dụng các hình phạt chính không tước tự do sẽ giúp đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế trong thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả của các hình phạt chính không tước tự do.