Thực trạng hệ thống Logistic phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

Bài viết trình bày lý do Việt Nam cần phát triển logistics hỗ trợ nông nghiệp; thực trạng của hệ thống logistic phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp; hạn chế của hệ thống logistic phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp; đề xuất giải pháp phát triển hệ thống logistic phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp...