Thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên khoa công nghệ thông tin Trường Đại học công nghiệp Hà Nội

Bài viết tiến hành nghiên cứu thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên Khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này nhằm rèn luyện thói quen tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe cho sinh viên của Khoa là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn.