Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty TNHH TM - DV Minh Nguyên Quang cho sản phẩm dầu kéo Houghton tại TP.HCM đến năm 2018

Các chiến lược được chọn là: Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh, chiến lược xây dựng văn hóa công ty, chiến lược hội nhập quốc tế, chiến lược phát triển bền vững về môi trường, chiến lược bàn đạp kỹ thuật.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.