Xây dựng chương trình tập luyện môn Karate ngoại khóa nhằm phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết tiến hành xây dựng chương trình tập luyện môn Karate ngoại khóa nhằm phát trào tập luyện môn võ này và phát triển thể lực cho nữ sinh viên của Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.