Xây dựng một số bài tập bổ trợ chuyên môn nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho sinh viên các lớp không chuyên hệ đại học trường Đại học Đồng Nai

Bài viết với mục tiêu nâng cao thành tích trong môn nhảy xa kiểu ngồi cho sinh viên các lớp không chuyên, bài viết sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát và kiểm tra sư phạm để đánh giá thực trạng và đưa ra các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho sinh viên các lớp không chuyên tại trường Đại học Đồng Nai.