• Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 2.2 - Hệ thống kiểm soát nội bộ. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm kiểm soát nội bộ, các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ, trình tự nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ.

   15 p hiu 27/07/2021 64 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 2 - Các khái niệm trong kiểm toán. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, trọng yếu, rủi ro kiểm toán, gian lận và sai sót, hoạt động liên tục.

   27 p hiu 27/07/2021 58 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 1 - Tổng quan về kiểm toán. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm kiểm toán, đối tượng của kiểm toán, các loại kiểm toán, doanh nghiệp kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp.

   50 p hiu 27/07/2021 56 1

 • Bài giảng Kế toán báo cáo tài chính - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Kế toán báo cáo tài chính - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Kế toán báo cáo tài chính giúp các bạn sinh viên sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về báo cáo tài chính; Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống báo cáo tài chính; Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính.

   23 p hiu 27/07/2021 25 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 7 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 7 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 7: Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng hợp kết quả kiểm toán; phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối; xem xét các vấn đề cần giải quyết trước khi phát hành BCKT; thư giải trình của BGĐ, HĐQT; soát xét phê duyệt và phát hành báo cáo.

   18 p hiu 27/07/2021 109 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 6 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 6 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 6: Báo cáo chi tiết - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Kiểm toán doanh thu, kiểm toán giá vốn hàng bán, kiểm toán chi phí bán hàng, kiểm toán chi phí quản lý doanh nghiệp, kiểm toán doanh thu và chi phí tài chính, kiểm toán thu nhập và chi phí khác, kiểm toán lãi trên cổ phiếu.

   26 p hiu 27/07/2021 97 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 4 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 4 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 4: Kiểm toán nợ phải trả. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vay và nợ ngắn hạn/dài hạn; phải trả nhà cung cấp ngắn hạn và dài hạn; thuế, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước; phải trả người lao động, các khoản trích theo lương và dự phòng trợ cấp mất việc làm; chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn;...

   37 p hiu 27/07/2021 83 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 3: Kiểm toán tài sản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn, các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và dài hạn, các khoản phải thu nội bộ và phải thu khác ngắn hạn và dài hạn.

   59 p hiu 27/07/2021 65 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 1 - Lập kế hoạch kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng, lập hợp đồng kiểm toán và lựa chọn nhóm kiểm toán, tìm hiểu về khách hàng và môi trường hoạt động, tìm hiểu chính sách kế toán và chu trình kinh doanh quan trọng, phân tích sơ bộ.

   60 p hiu 27/07/2021 60 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Mỹ

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Mỹ

  "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán" tìm hiểu tổ chức công tác kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán.

   35 p hiu 26/12/2020 225 25

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 2) nối tiếp phần 1 tiếp tục tìm hiểu khái quát về chọn mẫu kiểm toán; các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán; kỹ thuật phân tầng trong chọn mẫu kiểm toán; chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.

   37 p hiu 26/12/2020 129 17

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 1)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 1)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 1) được biên soạn nhằm tìm hiểu đối tượng của kiểm toán, phương pháp của kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   42 p hiu 26/12/2020 129 22

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083