• Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 Kế toán Nợ phải trả, với mục tiêu chính là Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính; Vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả;...

   17 p hiu 22/03/2022 113 56

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1) - Chương 4.2: Thực hiện kiểm toán. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Các loại thử nghiệm kiểm toán như thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   2 p hiu 27/07/2021 124 33

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Mỹ

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Mỹ

  "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán" tìm hiểu tổ chức công tác kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán.

   35 p hiu 26/12/2020 263 29

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1) - Chương 3: Phương pháp kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương pháp khoa học chung, các phương pháp kiểm toán cơ bản, kỹ thụât lấy mẫu kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hiu 27/07/2021 130 28

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Hoàn thành kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, các chuẩn mực liên quan, các yếu tố của báo cáo kiểm toán, các loại ý kiến, hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   24 p hiu 27/07/2021 133 28

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 Lý thuyết chung về thuế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và đặc điểm của thuế; Các yếu tố cấu thành một loại thuế; Phân loại thuế; Vai trò của thuế; Các tính chất của hệ thống thuế tối ưu; Tác động của thuế trên thị trường cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hiu 24/01/2022 120 26

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trường Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trường Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về môn học này. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Phân loại và nguyên tắc ghi nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ; xác định giá trị của nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ; nhận diện và...

   60 p hiu 26/09/2018 419 26

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 Ngân sách nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm,bản chất và vai trò của Ngân sách Nhà nước; Vai trò Ngân sách Nhà nước; Thu ngân sách Nhà nước; Chi ngân sách Nhà nước; Chi đầu tư phát triển; Lập dự toán ngân sách Nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hiu 24/01/2022 110 25

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 Tổng quan về tài chính công, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về Tài chính công; Vai trò của Chính phủ và Tài chính công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hiu 24/01/2022 85 25

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 nội dung chính như: báo cáo kế toán; bảng cân đối kế toán; các trường hợp biến động của bảng cân đối kế toán; bảng kết quả hoạt động kinh doanh; liên hệ giữa bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các...

   24 p hiu 21/02/2022 83 25

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 1)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 1)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 1) được biên soạn nhằm tìm hiểu đối tượng của kiểm toán, phương pháp của kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   42 p hiu 26/12/2020 159 24

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Lập kế hoạch kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Trình tự lập kế hoạch, hiểu biết về tình hình kinh doanh, trọng yếu trong kiểm toán, mức trọng yếu và ý kiến KTV, đánh giá rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hiu 27/07/2021 119 22

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083