• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p hiu 25/11/2022 4 3

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đối tượng nghiên cứu môn học; Phương pháp nghiên cứu; Ý nghĩa môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hiu 25/11/2022 3 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hiu 25/11/2022 2 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của dân, do dân và vì dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, doa dân, vì dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.1: Kiểm định thống kê cho biến kết cuộc định tính (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.1: Kiểm định thống kê cho biến kết cuộc định tính (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.1: Kiểm định thống kê cho biến kết cuộc định tính. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kiểm định so sánh 1 tỉ lệ; kiểm định so sánh 2 tỉ lệ; kiểm định Chi bình phương; kiểm định Fisher;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hiu 22/10/2022 12 6

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.2: Các số đo dịch tễ học (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.2: Các số đo dịch tễ học (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.2: Các số đo dịch tễ học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các chỉ số dịch tễ học như tỉ số nguy cơ (RR), tỉ số số chênh (OR), tỉ số tỉ lệ hiện mắc (PR),... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hiu 22/10/2022 8 1

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 4.1: Xây dựng hồi quy đa biến (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 4.1: Xây dựng hồi quy đa biến (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 4.1: Xây dựng hồi quy đa biến. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số chỉ số trong lựa chọn mô hình; nguyên tắc chung trong xây dựng hồi quy đa biến; một số phương pháp xây dựng hồi quy đa biến; ưu điểm, nhược điểm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hiu 22/10/2022 8 0

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.3: Hồi quy tuyến tính tổng quát (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.3: Hồi quy tuyến tính tổng quát (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.3: Hồi quy tuyến tính tổng quát. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tóm tắt hồi quy tuyến tính tổng quát; hồi quy Logistic; hồi quy Poisson; giải thích kết quả;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hiu 22/10/2022 8 2

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 4.2: Tạo bảng với Stata (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 4.2: Tạo bảng với Stata (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 4.2: Tạo bảng với Stata. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu Stata macros và Loops; tạo các bảng cho bài báo; quản lý thư mục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p hiu 22/10/2022 8 1

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 1.1: Kiểm định giả thuyết thống kê (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 1.1: Kiểm định giả thuyết thống kê (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 1.1: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: quần thể và mẫu; phân bố chuẩn và định lý giới hạn trung tâm; kiểm định giả thuyết thống kê; P-value và KTC 95%; sai lầm loại I, loại II và lực thống kê; phân loại biến số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hiu 22/10/2022 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083