• Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 5 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 5 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng "Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 5 - Hà Quang Thụy" được biên soạn với các nội dung chính là tìm hiểu về Việt Nam với kinh tế số gồm: Hiện trạng trưởng thành số và kinh tế số; Về nhận thức; Về nguồn nhân lực; Về chiến lược và chính sách phát triển kinh tế số. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   19 p hiu 26/03/2023 11 7

 • Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 6 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 6 - Hà Quang Thụy

  Bài giảng "Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 6 - Hà Quang Thụy" được biên soạn với các nội dung chính là tìm hiểu kinh tế số trong kinh tế thị trường định hướng xã hội; Kinh tế số và kinh tế tri thức trong kinh tế định hướng thị trường XHCN Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   22 p hiu 26/03/2023 11 7

 • Ebook Statistics for management and economics (11/e): Part 1

  Ebook Statistics for management and economics (11/e): Part 1

  Part 1 of ebook "Statistics for management and economics" provide readers with content about: what is statistics; graphical descriptive techniques I; graphical descriptive techniques II; numerical descriptive techniques; data collection and sampling; probability; random variables and discrete probability distributions; continuous probability distributions; sampling distributions; introduction to estimation; introduction to hypothesis testing;...

   453 p hiu 26/02/2023 6 0

 • Ebook Statistics for management and economics (11/e): Part 2

  Ebook Statistics for management and economics (11/e): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Statistics for management and economics" provide readers with content about: inference about comparing two populations; analysis of variance; chi-squared tests; simple linear regression and correlation; multiple regression; model building; nonparametric statistics; time-series analysis and forecasting; statistical process control; decision analysis;...

   545 p hiu 26/02/2023 8 0

 • Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 5 - Văn hóa doanh nghiệp

  Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 5 - Văn hóa doanh nghiệp

  Bài giảng "Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 5 - Văn hóa doanh nghiệp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp; Các mô hình văn hóa doanh nghiệp; Các yếu tố của văn hóa doanh nghiệp; Tác động của văn hóa doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng!

   28 p hiu 26/02/2023 46 34

 • Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 4 - Văn hóa doanh nhân

  Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 4 - Văn hóa doanh nhân

  Bài giảng "Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 4 - Văn hóa doanh nhân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm văn hóa doanh nhân; Các bộ phận cấu thành văn hóa doanh nhân; Đặc điểm lao động của doanh nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng!

   18 p hiu 26/02/2023 44 34

 • Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 6 - Khởi sự kinh doanh

  Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 6 - Khởi sự kinh doanh

  Bài giảng "Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 6 - Khởi sự kinh doanh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Lựa chọn, trình bày ý tưởng kinh doanh; Xây dựng bản đề án kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng!

   28 p hiu 26/02/2023 47 36

 • Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về văn hóa kinh doanh

  Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về văn hóa kinh doanh

  Bài giảng "Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về văn hóa kinh doanh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái quát chung về văn hóa; Các yếu tố của văn hóa; Chức năng, vai trò của văn hóa; Khái quát chung về văn hóa kinh doanh; Các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh; Sự giao thoa các yếu tố của văn hóa kinh doanh. Mời...

   10 p hiu 26/02/2023 42 31

 • Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 2 - Triết lý kinh doanh

  Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 2 - Triết lý kinh doanh

  Bài giảng "Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 2 - Triết lý kinh doanh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm triết lý kinh doanh; Các kiểu, hình thức biểu hiện của triết lý kinh doanh; Vai trò của triết lý kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng!

   30 p hiu 26/02/2023 40 31

 • Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 3 - Đạo đức kinh doanh

  Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 3 - Đạo đức kinh doanh

  Bài giảng "Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 3 - Đạo đức kinh doanh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm đạo đức kinh doanh; Vai trò của đạo đức kinh doanh; Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng!

   34 p hiu 26/02/2023 41 31

 • Ebook Managerial economics: Foundations of business analysis and strategy (Twelfth edition) - Part 1

  Ebook Managerial economics: Foundations of business analysis and strategy (Twelfth edition) - Part 1

  Part 1 of ebook "Managerial economics: Foundations of business analysis and strategy (Twelfth edition)" presents the following content: managers, profits, and markets; demand, supply, and market equilibrium; marginal analysis for optimal decisions; basic estimation techniques; theory of consumer behavior; substitution and income effects of a price change; elasticity and demand; demand estimation and forecasting; production and cost in the...

   387 p hiu 27/01/2023 59 43

 • Ebook Managerial economics: Foundations of business analysis and strategy (Twelfth edition) - Part 2

  Ebook Managerial economics: Foundations of business analysis and strategy (Twelfth edition) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Managerial economics: Foundations of business analysis and strategy (Twelfth edition)" presents the following content: production and cost estimation; managerial decisions in competitive markets; managerial decisions for firms with market power; strategic decision making in oligopoly markets; advanced pricing techniques; pricing multiple products related in production; decisions under risk and uncertainty;...

   351 p hiu 27/01/2023 62 43

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083