• Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Tổng quan về đầu tư dài hạn; Các chỉ tiêu sử dụng trong đánh giá hiệu quả và lựa chọn dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hiu 22/03/2022 39 19

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 Cơ cấu vốn doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Xác định cơ cấu vốn tối ưu; Cấp độ đòn cân định phí và đòn cân tài chính; Lý thuyết về cơ cấu vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hiu 22/03/2022 46 26

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - TS Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - TS Huỳnh Minh Triết

  Mục đích của bài giảng này là trình bày những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong hoạt động của các nhà quản trị liên quan đến nguồn nhân lực như: Phân tích và thiết kế công việc; Kế hoạch hóa nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Bố trí nhân lực và thôi việc; Tạo động lực lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Đào tạo và phát...

   205 p hiu 21/02/2022 63 29

 • Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực - TS. Hoàng Văn Luân

  Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực - TS. Hoàng Văn Luân

  Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực gồm có 5 phần và 12 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực; Xác định, thu hút và lựa chọn nhân lực; Đánh giá và phát triển nguồn nhân lực; Chế độ, quyền lợi của người lao động; Quan hệ lao động.

   199 p hiu 21/02/2022 52 25

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 Môi trường và thông tin quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về môi trường quản trị; Phân loại môi trường quản trị; Đặc điểm môi trường quản trị; kỹ năng phân tích WSOT; Khái niệm, vai trò của thông tin trong quản trị; Các hình thức thông tin trong quản trị; Quản trị th

   11 p hiu 21/02/2022 51 24

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 Chức năng Kiểm soát cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Các nguyên tắc xây dựng cơ chế; Tiến trình kiểm soát; Các loại hình kiểm soát; Công cụ kiểm soát.

   11 p hiu 21/02/2022 35 12

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 Chức năng lãnh đạo, điều khiển tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, vai trò, chức năng điều khiển; Khái niệm, vai trò của lãnh đạo; Phương pháp phong cách lãnh đạo; Động viên; Quản trị xung đột.

   15 p hiu 21/02/2022 27 7

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 Chức năng tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Vai trò của tổ chức; Những vấn đề khoa học trong công tác tổ chức; Xây dựng cơ cấu tổ chức; Các nguyên tác cơ bản của cơ cấu tổ chức; Các yêu cầu khi thiết kế cơ cấu tổ chức; Các quan điểm thiết kế tổ chức; Các giai đoạn hình thành cơ...

   23 p hiu 21/02/2022 28 3

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 Chức năng hoạch định trong quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, mục tiêu hoạch định; Chức năng, nguyên tắc hoạch định; Nội dung, phương pháp hoạch định; Quy trình hoạch định; Hoạch định chiến lược.

   11 p hiu 21/02/2022 30 4

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 Quyết định quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, vai trò của quyết định; Phân loại quyết định; Nguyên tắc, chức năng, nội dung QĐ; Quy trình, phương pháp, nghệ thuật ra QĐ; Công cụ hỗ trợ ra quyết định; Nâng cao hiệu quả quyết định quản lý.

   15 p hiu 21/02/2022 26 5

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển tư tưởng quản trị; Trường phái cổ điển: Trường phái khoa học, Trường phái hành chính; Trường phái tâm lý xã hội; Trường phái định lượng; Trường phái hội nhập (tính hợp); Trường phái hiện đại.

   19 p hiu 21/02/2022 54 27

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 Nhập môn về quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm quản trị; Phân loại quản trị; Các chức năng của quản trị; Vai trò, ý nghĩa của hoạt động quản trị; Khái niệm Nhà quản trị; Vai trò của nhà quản trị học; Các kỹ năng của nhà quản trị.

   19 p hiu 21/02/2022 63 34

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083