• Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 Rủi ro và lợi nhuận cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Suất sinh lời kỳ vọng; Rủi ro của danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hiu 22/03/2022 66 12

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 Chi phí sử dụng vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Chi phí vốn bộ phận; Chi phí vốn trung bình trọng số; Chi phí vốn biên tế và quyết định đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hiu 22/03/2022 55 4

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 Giá trị của tiền tệ theo thời gian với mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ cách thức tính lãi đơn, lãi kép; Xác định chuỗi tiền tệ - cách tính thời giá của tiền tệ; Lựa chọn cách thức huy động vốn tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p hiu 22/03/2022 85 34

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 Kế hoạch ngân lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu tài chính; Thẩm định dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hiu 22/03/2022 116 42

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 Tổng quan về Quản trị tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Tầm quan trọng của Quản trị tài chính; Các loại hình Doanh nghiệp; Mục tiêu Doanh nghiệp; Các quyết định tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hiu 22/03/2022 128 46

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Nắm rõ các báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp; Phân tích báo cáo tài chính; Lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hiu 22/03/2022 111 55

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 Quản trị vốn lưu động cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiểu rõ vốn luân chuyển; Quản trị tiền mặt và đầu tư ngắn hạn; Quản trị khoản phải thu; Quản trị hàng tồn kho; Nguồn tài trợ ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hiu 22/03/2022 113 48

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Tổng quan về đầu tư dài hạn; Các chỉ tiêu sử dụng trong đánh giá hiệu quả và lựa chọn dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hiu 22/03/2022 82 20

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 Cơ cấu vốn doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Xác định cơ cấu vốn tối ưu; Cấp độ đòn cân định phí và đòn cân tài chính; Lý thuyết về cơ cấu vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hiu 22/03/2022 110 45

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - TS Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - TS Huỳnh Minh Triết

  Mục đích của bài giảng này là trình bày những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong hoạt động của các nhà quản trị liên quan đến nguồn nhân lực như: Phân tích và thiết kế công việc; Kế hoạch hóa nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Bố trí nhân lực và thôi việc; Tạo động lực lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Đào tạo và phát...

   205 p hiu 21/02/2022 107 31

 • Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực - TS. Hoàng Văn Luân

  Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực - TS. Hoàng Văn Luân

  Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực gồm có 5 phần và 12 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực; Xác định, thu hút và lựa chọn nhân lực; Đánh giá và phát triển nguồn nhân lực; Chế độ, quyền lợi của người lao động; Quan hệ lao động.

   199 p hiu 21/02/2022 83 27

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 Môi trường và thông tin quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về môi trường quản trị; Phân loại môi trường quản trị; Đặc điểm môi trường quản trị; kỹ năng phân tích WSOT; Khái niệm, vai trò của thông tin trong quản trị; Các hình thức thông tin trong quản trị; Quản trị th

   11 p hiu 21/02/2022 100 34

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083