• Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các nhà quản trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết kinh doanh

  Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các nhà quản trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết kinh doanh

  Năng lực lãnh đạo của các nhà quản trị doanh nghiệp là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Bài viết này tích hợp những khái niệm, những cách tiếp cận, những quan điểm khác nhau về năng lực lãnh đạo của các nhà quản trị doanh nghiệp.

   12 p hiu 30/11/2021 66 0

 • Tiếp cận văn hóa kinh doanh Việt Nam dưới góc độ nhân học

  Tiếp cận văn hóa kinh doanh Việt Nam dưới góc độ nhân học

  Bài viết tập trung trình bày những đặc điểm nổi bật của văn hóa kinh doanh Nhật Bản, đất nước đã tạo dựng cho mình một thương hiệu văn hóa kinh doanh mà những giá trị của nó đáng để chúng ta học tập và suy ngẫm.

   7 p hiu 30/11/2021 29 0

 • Đôi nét về văn hóa kinh doanh của Việt Nam trong lịch sử

  Đôi nét về văn hóa kinh doanh của Việt Nam trong lịch sử

  Bài viết cho thấy nếu văn hoá là nền tảng tinh thần đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội, thì văn hoá kinh doanh chính là nền tảng tinh thần, là linh hồn cho hoạt động kinh doanh của một quốc gia. Trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế như hiện nay, muốn đảm bảo sự phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh của quốc gia, hơn lúc nào hết,...

   7 p hiu 30/11/2021 28 0

 • Văn hóa doanh nghiệp nhìn từ góc độ trách nhiệm xã hội

  Văn hóa doanh nghiệp nhìn từ góc độ trách nhiệm xã hội

  Bài viết này góp phần tìm hiểu một số vấn đề về văn hóa doanh nghiệp dưới góc độ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong điều kiện ở nước ta hiện nay. Văn hóa doanh nghiệp được tiếp cận, nghiên cứu trên nhiều phương diện, nhiều cách tiếp cận khác nhau.

   5 p hiu 30/11/2021 31 0

 • Văn hóa kinh doanh ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận chung

  Văn hóa kinh doanh ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận chung

  Bài viết cho rằng văn hóa là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh điều kiện vật chất và sinh hoạt vật chất của xã hội. Vì vậy, văn hóa kinh doanh của một xã hội, về thực chất, là sự phản ánh thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của xã hội đó. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm văn hóa, kinh doanh và văn hóa kinh doanh, qua...

   7 p hiu 30/11/2021 28 0

 • Bàn thêm về văn hóa kinh doanh thời hội nhập

  Bàn thêm về văn hóa kinh doanh thời hội nhập

  Bài viết trình bày cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp và nêu lên những kinh nghiệm xây dựng văn hóa kinh doanh của một số nước, từ đó gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam một số vấn đề xây dựng văn hóa khi tham gia hội nhập kinh tế thế giới.

   6 p hiu 30/11/2021 28 0

 • Tăng cường vai trò của pháp luật tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng đạo đức kinh doanh hiện nay

  Tăng cường vai trò của pháp luật tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng đạo đức kinh doanh hiện nay

  Bài viết làm rõ thêm mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, sự tác động của pháp luật đến đời sống xã hội, đặc biệt là đời sống đạo đức. Việc thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng thành pháp luật một cách đúng đắn, kịp thời, có tính khoa học- thực tiễn cao có ý nghĩa trong việc ổn định xã hội, phát triển kinh tế...

   8 p hiu 30/11/2021 66 0

 • Giải pháp để xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

  Giải pháp để xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết cho thấy xây dựng văn hóa kinh doanh là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đảng ta chủ trương làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội “nâng cao tính văn hóa mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và mọi sinh hoạt của nhân dân”. Sở dĩ Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng xây dựng văn hóa kinh doanh...

   5 p hiu 30/11/2021 26 0

 • Xây dựng văn hóa kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  Xây dựng văn hóa kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  Bài viết cho thấy trong mỗi xã hội, nếu văn hoá là nền tảng tinh thần đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội, thì văn hoá kinh doanh chính là nền tảng tinh thần, là linh hồn cho các hoạt động kinh doanh của một quốc gia, dân tộc.

   7 p hiu 30/11/2021 27 0

 • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế

  Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài viết cho thấy quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước những cơ hội và đồng thời phải đối đầu với những thách thức rất lớn, đặc biệt nghiêm trọng là sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt về mọi...

   10 p hiu 30/11/2021 65 0

 • Xu hướng tiêu dùng xanh của người Việt

  Xu hướng tiêu dùng xanh của người Việt

  Bài viết tổng hợp và phân tích thực trạng tiêu dùng xanh của người Việt nhằm cung cấp cho người đọc góc nhìn tổng quan về xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay và giúp hành vi tiêu dùng xanh thực tế được tăng cao.

   8 p hiu 30/11/2021 61 0

 • Hệ giá trị văn hóa doanh nhân trong cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

  Hệ giá trị văn hóa doanh nhân trong cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

  Bài viết đi sâu phân tích thực trạng hệ thống giá trị văn hóa doanh nhân trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam hiện nay, từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ giá trị văn hóa doanh nhân góp phần hoàn thiện thêm về mặt lý luận cũng như thực tiễn yếu tố văn hóa doanh nhân.

   8 p hiu 30/11/2021 59 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083