• Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình "Hệ cơ sở dữ liệu" kết cấu gồm 2 phần, phần 2 cung cấp cho học viên những kiến thức về: SQL server; giới thiệu Microsoft SQL Server 2000; cài đặt SQL Server 2000; các công cụ của SQL Server; làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server; kiểu dữ liệu - làm việc với bảng; toàn vẹn dữ liệu; truy xuất cơ sở dữ liệu của SQL Server;... Mời các bạn...

   147 p hiu 22/07/2022 103 60

 • Bài giảng TCP/IP căn bản - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình kết nối hệ thống mở OSI; Bộ giao thức TCP/IP; Các công nghệ tầng liên kết; Các giao thức tầng Internet; Các giao thức tầng giao vận; Các giao thức tầng ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p hiu 22/07/2022 44 1

 • Bài giảng Lập trình Windows

  Bài giảng Lập trình Windows

  Bài giảng Lập trình Windows cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan ngôn ngữ lập trình C#; windows form; common dialog; tập tin và thư mục; lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET. Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p hiu 22/07/2022 69 35

 • Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 Giới thiệu chung về môn học trình bày đề cương môn học; cách thức đánh giá môn học; phương pháp dạy học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hiu 22/07/2022 89 47

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 Tổng quan về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về .Net Framework; Common Language Runtime; .Net Framework Class Library; Một số thư viện nền tảng; Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#; Một số dạng ứng dụng của C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hiu 22/07/2022 68 27

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 2 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 2 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 2 Các cấu trúc điều khiển trong C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản trong C#; Xuất các ký tự đặc biệt; Các toán tử; Toán tử Logic; Toán tử quan hệ; Chuyển đổi kiểu dữ liệu; Câu lệnh rẽ nhánh if;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hiu 22/07/2022 42 12

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 3 OPP trong C#, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khai báo lớp; định nghĩa lớp; sử dụng lớp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hiu 22/07/2022 30 1

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 4 Ngoại lệ và cách xử lý ngoại lệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngoại lệ là gì?; xử lý ngoại lệ; thực hiện bắt ngoại lệ; một số ngoại lệ thông dụng trong C#; ngoại lệ tự định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hiu 22/07/2022 30 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 Lập trình winform cung cấp cho người học những kiến thức như: Làm quen với winform; Giao diện làm việc; Cửa sổ solution; mở các cửa sổ phụ trợ; thêm các điều khiển vào form; cách tìm đối tượng trong ToolBox;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p hiu 22/07/2022 34 6

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 Sự kiện và Delegate, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khởi tạo deletage; Ứng dụng của delegate; Khai báo delegate; Tạo thể hiện cho delegate; Gán phương thức khác nhau; Multicast delegate;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hiu 22/07/2022 29 4

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 7 Thread và đồng bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý do sử dụng Thread; Cách sử dụng Thread; Khai báo và khởi tạo thread; Vòng đời của thread; Một số phương thức của Thread; Sử dụng thread trong winform;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hiu 22/07/2022 43 15

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 ActiveX Data Object.NET, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về ADO.Net; Kiến trúc của ADO.Net; DataProvider; Một số DataProvider phổ biến; Các thành phần của DataProvider; Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với winform;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hiu 22/07/2022 34 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083