• Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 Bài toán tô màu đồ thị, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Định nghĩa; Định lý 4 màu; Nhận biết đồ thị 2-màu; Thuật toán SequentialColor; Một số bài toán ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p hiu 24/11/2023 10 3

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 Tìm kiếm trên đồ thị, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Duyệt đồ thị theo chiều sâu; Duyệt đồ thị theo chiều rộng; Tìm đường đi; Kiểm tra tính liên thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hiu 24/11/2023 12 2

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 8 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 8 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 8 Luồng trong mạng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bài toán luồng cực đại; Định lý Ford-Fulkerson; Thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hiu 24/11/2023 8 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 7 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 7 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 7 Bài toán tìm đường đi ngắn nhất, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Thuật toán Ford-Bellman; Thuật toán Dijkstra; Thuật toán Floyd. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p hiu 24/11/2023 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đồ thị Euler; Đồ thị Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hiu 24/11/2023 9 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Định nghĩa đồ thị; Các loại đồ thị; Các thuật ngữ cơ bản trong đồ thị; Đường đi, chu trình; Đồ thị liên thông; Một số dạng đồ thị đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p hiu 24/11/2023 6 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 Biểu diễn đồ thị, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các cách biểu diễn đồ thị; Sự đẳng cấu của các đồ thị; Hướng dẫn cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hiu 24/11/2023 8 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - TS. Lê Nhật Duy

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 Cây, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Định nghĩa; Cây khung của đồ thị; Tập các chu trình cơ bản; Cây khung nhỏ nhất; Cây có gốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p hiu 24/11/2023 11 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Tiến trình và mô hình tiến trình phần mềm - PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Tiến trình và mô hình tiến trình phần mềm - PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Tiến trình và mô hình tiến trình phần mềm cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Định nghĩa tiến trình và mô hình tiến trình; Lặp tiến trình; Mô tả các mô hình tiến trình; Các hoạt động chung nhất của mọi tiến trình; Đối phó, kiểm soát sự thay đổi yêu cầu phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p hiu 25/10/2023 22 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học - PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học - PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học với mục tiêu giúp các bạn tiếp cận được tư duy phát triển phần mềm một cách chuyên nghiệp; nắm được một số phương pháp, qui trình, và công cụ hiện đại cho phát triển phần mềm; rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hiu 25/10/2023 36 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Thu thập và phân tích yêu cầu (Phần 2) - PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Thu thập và phân tích yêu cầu (Phần 2) - PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Thu thập và phân tích yêu cầu (Phần 2) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quy trình kỹ nghệ yêu cầu; Thu thập và phân tích yêu cầu; Hợp lệ yêu cầu; Quản lý yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hiu 25/10/2023 19 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Mô hình hóa hệ thống - PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Mô hình hóa hệ thống - PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Mô hình hóa hệ thống cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm mô hình hóa hệ thống; Ngôn ngữ mô hình hóa UML; Các góc nhìn hệ thống; Một số loại mô hình hệ thống; Kỹ nghệ hướng mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hiu 25/10/2023 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu