Bài giảng An ninh mạng: Bài 4 - Bùi Trọng Tùng

Bài giảng An ninh mạng - Bài 4: Giao thức mật mã. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Tổng quan về giao thức mật mã, các thuộc tính của giao thức mật mã, giao thức có trọng tài (trusted arbitrator), giao thức có người phân xử (adjudicated protocols), giao thức tự phân xử (self-enforcing protocols), các dạng tấn công vào giao thức mật mã,…