Bài giảng An ninh mạng: Bài 5 - Bùi Trọng Tùng

Bài giảng An ninh mạng - Bài 5: Xác thực chủ thể. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Xác thực chủ thể là gì? Các thành phần của hệ xác thực, hệ xác thực bằng mật khẩu, một số giao thức xác thực, one time password (OTP), xác thực chủ thể.