Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM - Nguyễn Anh Hào

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: ISO9000 và CMM trình bày nội dung về 8 nguyên lý chất lượng của ISO 9000, Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, CMM: Capability Maturity Model, Cấu trúc của Key Process Area, Sự phân phối các KPA trong các mức. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.