Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định

Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định. Chương này có nội dung trình bày: khái quát về quá trình ra quyết định của các nhà quản trị; thông tin kế toán quản trị cho quyết định ngắn hạn; thông tin kế toán quản trị cho quyết định về giá bán sản phẩm; thông tin kế toán quản trị cho quyết định dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!