Bài giảng Kinh tế vi mô 2 (Bậc Đại học)

Bài giảng Kinh tế vi mô 2 (Bậc Đại học) cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích chính sách của chính phủ trong thị trường cạnh tranh; Lựa chọn trong điều kiện rủi ro; Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường; Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm; Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh; Thị trường các yếu tố sản xuất; Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế.