Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 4 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Chương 4 - Kỹ năng giao tiếp nơi công sở. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Định nghĩa giao tiếp, giao tiếp nơi công sở, rào cản giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.