Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 1 - TS. Tạ Quang Ngọc

Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 1 Các phương thức kiểm soát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước với mục tiêu chính là xác định và phân biệt được các phương thức kiểm soát hoạt động quản lý hành chính. Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với quản lý hành chính Nhà nước. Hoạt động kiểm tra của các cơ quan hành chính nhà nước.