Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật – Khái quát chung về tư vấn pháp luật

"Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật – Khái quát chung về tư vấn pháp luật" thông tin đến các bạn với các nội dung khái niệm tư vấn pháp luật; đặc điểm căn bản của tư vấn pháp luật; phân biệt tư vấn pháp luật với một số hoạt động khác; các yêu cầu của hoạt động tư vấn pháp luật.