Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 4 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được quy trình gồm các giai đoạn, các bước thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; hình thành được kĩ năng tư vấn trong mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp.