Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 1: Tổng quan về các hệ thống truyền thông không dây

Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 1: Tổng quan về các hệ thống truyền thông không dây, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về truyền thông không dây; Lịch sử của truyền thông không dây; Những ưu điểm và nhược điểm; Phân loại; Ứng dụng hệ thống không dây; Một số khái niệm cơ bản.