Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Đỗ Văn Thắng

Bài giảng Quản trị học: Chương 2 Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển tư tưởng quản trị; Trường phái cổ điển: Trường phái khoa học, Trường phái hành chính; Trường phái tâm lý xã hội; Trường phái định lượng; Trường phái hội nhập (tính hợp); Trường phái hiện đại.