Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing có nội dung trình bày về hệ thống tổ chức quản trị marketing; thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing; vai trò và đặc điểm của hoạt động kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh marketing; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!