Báo cáo ngắn về hiện trạng và đề xuất phát triển nguồn nhân lực cho ngành Logistics Việt Nam năm 2019

Báo cáo ngắn về hiện trạng và đề xuất phát triển nguồn nhân lực cho ngành Logistics Việt Nam năm 2019 trình bày thực trạng nhân lực Logistics Việt Nam; đề xuất phát triển nguồn nhân lực cho ngành Logistics Việt Nam.