Bộ dữ liệu dạng Netflow dùng trong phát hiện xâm nhập trái phép và ứng dụng

Mục tiêu của bài viết này trình bày một phương thức xây dựng bộ dữ liệu dạng Netflow từ nguồn dữ liệu DARPA; và ứng dụng bộ dữ liệu này trong phát hiện xâm nhập trái phép bằng phương pháp học máy.