Các nhân tố ảnh hưởng đến tính cộng tác trong chuỗi cung ứng sản xuất rau quả Việt Nam

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của 6 nhân tố, bao gồm: Sự tín nhiệm, quyền lực, thỏa thuận hợp tác, chiến lược kinh doanh, văn hóa, sự hỗ trợ của chính phủ đến tính cộng tác trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam.