Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cảm nhận dịch vụ hành chính công tại kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Tháp

Kết quả cho thấy Thái độ phục vụ, Năng lực của công chức, Độ tin cậy và Hiệu quả của thủ tục hành chính công là 4 yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng cảm nhận dịch vụ hành chính công tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp. Mô hình điều chỉnh để phù hợp hơn với dữ liệu nghiên cứu đề xuất. Do đó chỉ có 4 trong 5 giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.