Đánh giá hiệu quả các biện pháp nâng cao tính tự giác tích cực trong giờ học Giáo dục thể chất cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân sau 1 năm học thực nghiệm

Bài viết tiến hành đánh giá hiệu quả các biện pháp nâng cao tính tự giác tích cực trong giờ học Giáo dục thể chất cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân sau 1 năm học thực nghiệm thông qua sử dụng 14 tiêu chí được lựa chọn đánh giá hiệu quả sau một năm ứng dụng các biện pháp nâng cao tính tự giác, tích cực của sinh viên Học viện An ninh nhân dân.