Đề tài nghiên cứu khoa học: Quy trình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa cấp ( Phần 1)

Nội dung của đề tài nghiên khoa học: Quy trình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa gồm có : 1 hành chính; 2 lý do vào viện; 3 bệnh sử, 4 tiền sử, 5 chuẩn đoán và 6 hướng điều trị. Muốn hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiêt nội dung đề tài.