Đề tài nghiên cứu khoa học: Quy trình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa cấp ( Phần 2)

Nội dung của đề tài nghiên khoa học: Quy trình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa gồm có : chương 1 bệnh học; chương 3 chuẩn đoán điều dưỡng; chương 4 giáo dục sức khỏe; phần 5 kế hoạch chăm soc. Mời các bạn tham khảo!