Ebook Công nghệ xử lí nước thải bằng biện pháp sinh học - PGS.TS. Lương Đức Thẩm

Ebook "Công nghệ xử lí nước thải bằng biện pháp sinh học" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và góp phần giải quyết những tình huống môi trường đã và đang diễn ra trong thực tế đời sống sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng. Nội dung chủ yếu của Ebook là các quá trình công nghệ xử lí dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật có trong nước thải để loại bỏ các chất bẩn ô nhiễm, ngoài ra Ebook này còn giới thiệu sơ giản một số phương pháp khác để xử lí nước thải.