Ebook Đánh dấu không gian xã hội dân sự Việt Nam

"Ebook Đánh dấu không gian xã hội dân sự Việt Nam" được biên soạn với các nội dung xã hội dân sự và không gian xã hội dân sự; phương pháp đo lường không gian xã hội dân sự; thu thập và phân tích số liệu.