Ebook Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, và với mong muốn giới thiệu một cách hệ thống về hai giải thưởng cao quý này, tác giả tiếp tục xuất bản tài liệu Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ với sự bố sung, cập nhật các công trình, cụm công trình được trao Giải thưởng đợt 5. Phần 1 Tài liệu gồm 2 chương đầu với nội dung: Các công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 và đợt 2.