Ebook Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 tài liệu tiếp tục giới thiệu một cách hệ thống về hai giải thưởng cao quý bằng 3 chương còn lại của tài liệu đó là: Các công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đợt 3, đợt 4 và đợt 5. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp độc giả tiếp cận đến từng công trình, cụm công trình đã được trao Giải thường, cũng như có được cái nhìn tổng quan, mang tính hệ thống về thành tựu đỉnh cao của hoạt động khoa học và công nghệ ở nước ta kể từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa