Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 1

"Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 1" trình bày khái lược về quyền con người; luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của liên hợp quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền.