Ebook Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Nhằm chuẩn hoá các quy trình thực hành chuẩn trong xét nghiệm vi sinh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BYT ngày 11/7/2016 về việc thành lập Ban biên soạn tài liệu kỹ thuật vi sinh lâm sàng. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng” được xây dựng công phu, dựa trên các tài liệu trong nước và quốc tế, bởi các nhà chuyên gia vi sinh có kinh nghiệm lâm sàng, giảng dạy và viết sách của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Tài liệu bao gồm 5 chương: Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản, Quy trình nuôi cấy phân lập, Kỹ thuật định danh vi khuẩn từ bệnh cảnh lâm sàng, Kỹ thuật kháng sinh đồ và Bảo đảm chất lượng xét nghiệm, với 50 bài hướng dẫn. Tài liệu này được xây dựng để những cán bộ vi sinh lâm sàng và bác sĩ áp dụng trong thực hành y khoa.