Ebook Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường: Phần 1

Tài liệu "Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết trường; Trường vô hướng, trường véctơ; Các trường đặc biệt; Khái quát về các chương trình vật lý - toán thường gặp; Giải phương trình đạo hàm riêng bằng phương pháp sai phân; Phương pháp nội suy;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.