Ebook Sáng tạo và đổi mới: Chương 16 - Algorit giải các bài Toán sáng chế: Phần 1

Từ quyển tám của bộ sách “Sáng tạo và đổi mới” bạn đọc đã biết, hệ thống các chuẩn và Algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ) thuộc chương trình trung cấp Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới. Nội dung ebook này trình bày phần rất quan trọng của TRIZ: Algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ). Phần 1 của ebook giới thiệu các vấn đề như: Algôrit và Algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ) là gì?; văn bản ARIZ-85C cùng các lời giải thích và lưu ý. Mời các bạn cùng đón đọc!