Ebook Sổ tay Lâm sàng Nội khoa: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Sổ tay Lâm sàng Nội khoa gồm các nội dung: nội thận, nội tiết và cơ xương khớp. Mời các bạn tham khảo tài liệu!