Ebook Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sự hạn chế quyền lực nhà nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo đảm nhân quyền không bị vi phạm - một nội dung của việc hạn chế quyền lực nhà nước; Các chức danh quan trọng của nhà nước phải được bầu cử và với một nhiệm kỳ nhất định - một hình thức hạn chế quyền lực nhà nước; Quyền lực nhà nước giới hạn bằng việc phân chia/ phân công, phân nhiệm, tự kiểm tra bên trong;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.