Ebook Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Phần 1

"Ebook Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu: Phần 1" trình bày chuyển hóa pháp luật Những khía cạnh lý luận; Chuyển hóa pháp luật thực tiễn Việt Nam.